Nieuws.

Samenwerking Hollandia en Zwaluwen’30 krijgt vorm

Ambitie en kansen zijn groot voor iedereen die wil voetballen. Zaterdag en zondag.

Bron: HOORNGIDS

Na de historisch te noemen onlangs gehouden ledenvergaderingen van de Hoornse voetbalverenigingen Zwaluwen’30 en Hollandia waarin beide besturen van de leden mandaat verkregen om stappen te zetten die moeten leiden tot een gezamenlijke vereniging, zijn inmiddels gesprekken gevoerd met de KNVB, met de leden en met mensen die structuur moeten gaan geven aan het hele proces.

De bestuurders van de beide vereniging stralen rust en vertrouwen uit. Vertrouwen in elkaar, vertrouwen in de leden en vrijwilligers en vertrouwen in het proces om te komen tot één grote en sterke vereniging. Het streven is om seizoen 21/22 te opereren als één krachtig bolwerk met een recreatieve en prestatiegerichte afdeling. 

Projectgroep en werkgroep
Het proces tot samensmelting van beide verenigingen zal uit handen worden gegeven aan de reeds gevormde projectgroep en tevens aan de in oprichting zijnde werkgroep. Het bestuur van zowel Hollandia als Zwaluwen’30 wil daarbij deze groepen niet voor de voeten lopen. De groepen, bestaande uit vier leden van beide clubs, gaan zorgen voor een raamwerk waarin de grote lijnen staan om te komen tot een fusie van de beide Hoornse verenigingen. Zij zullen zich ook buigen over de accommodatie, hoeveel velden er dienen te komen en van welk materiaal en of er behoefte is aan uitbreiding, waarbij de accenten liggen op zowel het recreatieve als prestatieve onderdeel van de nieuw te vormen vereniging. Het doel is om te komen tot een moderne, energieneutrale accommodatie met de normen van deze tijd en die van de toekomst.

Andere naam
Over een aantal zaken bestaat al een eenduidig standpunt. De naam van de gezamenlijke club zal worden gewijzigd. Of het een combinatie wordt van beider clubnamen mag worden bezien door de werkgroep, die het de komende tijd razend druk gaat krijgen. Er zal moeten worden bepaald hoe de club gaat heten, hoe het bestuur er uit gaat zien, in welk tenue er gespeeld gaat worden, hoe het onderhoud ingevuld gaat worden, hoe de wijze waarop de kantine gaat functioneren er uit komt te zien, hoe de vrijwilligers gemobiliseerd kunnen worden, hoe de communicatie gaat verlopen, hoe en waar de handbalafdeling van Zwaluwen’30 hun sport verder kan bedrijven en nog veel en veel meer. 
De projectgroep zal alle zaken en belangen gaan borgen, waaronder sponsorinkomsten. De sponsoren die er nu zijn bij zowel Zwaluwen’30 als Hollandia willen de clubs graag behouden, maar daarnaast zien de clubs mogelijkheden om nieuwe sponsoren aan te trekken bij de ambitieuze combinatieclub.

KNVB
Het traject is in ieder geval ingezet en beide clubs hebben er het volste vertrouwen in dat dankzij de inzet van velen een raamwerk voor de fusie tot stand komt waar iedereen zich in kan vinden. Mede dankzij de hulp van de KNVB die draaiboeken heeft klaarliggen om te komen tot een bevredigend eindresultaat. Er zullen ook gesprekken volgen met clubs die eerder met een fusie te maken hebben gehad om op basis van deze ervaringen beslagen ten ijs te komen en te weten welke valkuilen er zijn en welke hindernissen genomen moeten worden.   
Er zullen vervolggesprekken komen met de wethouder Sport van de gemeente Hoorn, met de KNVB en vele andere belanghebbenden. Voor het zomerreces moeten de verenigingen hun plannen indienen bij de gemeente Hoorn. Aansluitend volgen de ledenvergaderingen, waarna de vervolgstappen kunnen worden gezet. Tijdens het hele proces zullen de leden op de hoogte worden gehouden via de websites. 

Geen ruis
De uitstekende verhoudingen van de betrokken verenigingen draagt ertoe bij dat er geen spoor van enige twijfel is. Er is geen ruis. De gesprekken verlopen in volstrekte harmonie en het vertrouwen in de goede afloop is dermate groot dat nu reeds voorzien wordt dat zich nieuwe leden zullen aanmelden, die graag zullen willen spelen op het prachtige complex, gebruik kunnen maken van de sportmedische faciliteiten en zich kunnen vinden in de ambitie die de nieuw te vormen vereniging zal uitdragen.

Het belang van de leden 
De lokale politiek zal worden meegenomen in het hele proces. Het besef is aanwezig dat die wens er is vanuit de gemeente, maar voor beide clubs staan de belangen van de leden voorop, waarbij zaken ook samen kunnen vallen. De clubs richten zich op de wensen van de leden, waarbij bekeken zal worden in hoeverre alles gerealiseerd kan worden en daarbij ook grip houden op de kosten, zodat met een totaalplaatje met de gemeente het gesprek kan worden aangegaan om tot een toekomstbestendige vereniging te komen waar leden, vrijwilligers en sportliefhebbers kunnen genieten van alles wat voetbal te bieden heeft.